Łódź, łódzkie

Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

Responsibility for all aspects of designing photovoltaic power plants:

 • Concept construction and design of ground-based photovoltaic power plants with connections.
 • Creating concept drawings for land development and technical drawings necessary for the implementation of design works.
 • Analysis of new technical solutions needed in the implementation of projects.
 • Selection of optimal components for photovoltaic installations and energy storage.
 • Independent preparation of projects and technical documentation for solar farms.
 • Technical analysis of the possibility of implementing photovoltaic projects on the basis of the required documents, materials and local visions.
 • Obtaining permits and administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Preparation of technical documentation as well as arrangements and notifications to the Distribution Network Operator.
 • Supervision over project schedules and project documentation.
 • Supervising and coordinating with engineering consulting firm or other third parties.    
 • Provide technical support and guidance to team or subcontractor throughout the lifecycle of the PV projects 

Odpowiedzialność za wszystkie aspekty projektowania elektrowni fotowoltaicznych:

 • Koncepcja budowy i projektowania naziemnych elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami.
 • Tworzenie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania terenu oraz rysunków technicznych niezbędnych do realizacji prac projektowych.
 • Analiza nowych rozwiązań technicznych potrzebnych przy realizacji projektów.
 • Dobór optymalnych komponentów do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii.
 • Samodzielne przygotowywanie projektów i dokumentacji technicznej dla farm fotowoltaicznych.
 • Analiza techniczna możliwości realizacji projektów fotowoltaicznych na podstawie wymaganych dokumentów, materiałów i wizji lokalnych.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i zgłoszeń do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Nadzór nad harmonogramami projektów i dokumentacją projektową.
 • Nadzorowanie i koordynacja z inżynieryjną firmą konsultingową lub innymi stronami trzecimi.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i wskazówek zespołowi lub podwykonawcy przez cały cykl projektów fotowoltaicznych

We offer:

 • Attractive salary depending on your qualifications and experience.
 • Flexible form of employment: employment contract or B2B contact.
 • Possibility of completely remote work.
 • Opportunity to work in an international environment.
 • Opportunity to work on interesting projects in the country and abroad.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. 
 • Atrakcyjna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontakt b2b.
 • Możliwość pracy całkowicie zdalnej. 
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. 
 • Możliwość pracy przy interesujących projektach na terenie kraju i za granicą.

Candidate's qualifications:

 • Higher technical education (Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics).
 • Experience in designing photovoltaic power plants.
 • Experience in designing power lines and MV stations.
 • Knowledge of the principles of designing LV, MV and WN electrical installations.
 • Knowledge of the applicable construction law and administrative procedures.
 • Unlimited building qualifications to design installations, electrical and power devices.
 • Experience in project consultations with DSOs.
 • Orientation in obtaining administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Knowledge of PV installation software (PV Syst, PV Sol, Sol Invest or similar).
 • SEP D and E licenses, UDT with PV.
 • Ability to organize and coordinate the design process.
 • Ability to work with documentation related to the implementation of the investment process
 • Knowledge of the English and experience working in an international environment is preferred.
 • Driving license. B.

Kwalifikacje Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, energetyka, elektronika).
 • Doświadczenie w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych.
 • Doświadczenie w projektowaniu linii elektroenergetycznych i stacji SN.
 • Znajomość zasad projektowania instalacji elektrycznych NN, SN i WN.
 • Znajomość obowiązującego prawa budowlanego i procedur administracyjnych.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Doświadczenie w konsultacjach projektowych z OSD.
 • Orientację w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Znajomość oprogramowania do instalacji PV (PV Syst, PV Sol, Sol Invest lub podobne).
 • Licencje SEP D i E, UDT z PV.
 • Umiejętność organizowania i koordynowania procesu projektowania.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Preferowana jest znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Prawo jazdy kat.B
Inne oferty pracy